Ekosystém

Jako každý systém má i ten přírodní řadu složek, z nichž se skládá a jež jsou provázány mnoha strukturálními vazbami, které ovlivňují jeho fungování. Bývá označován za základní funkční jednotku přírody. Jedná se o užitečný myšlenkový koncept umožňující postihnout složitost a komplexnost přírody.

Ekosystémů najdeme v rámci biosféry, tj. souboru živých organismů na planetě, značné množství: ať už se jedná o korálový útes, horskou louku, prales či poušť. Vzájemně se liší jak svou skladbou a povahou, tak velikostí a rozsahem. Tvoří je živé a neživé složky.

Ekosystémy mohou být přírodní (les, řeka, savana), nebo umělé (sad, pole, rybník). Přirozené ekosystémy s minimálními či žádnými zásahy člověka bývají druhově bohaté a zpravidla se samy dokáží regulovat a obnovovat. Dnes ovšem převažují ekosystémy vytvořené lidskou činností: ty naopak bývají druhově chudší, nestabilní a snadno narušitelné.

Související pojmy: