Ochrana rozmanitých ekosystémů i přirozená zásobárna vody. Mokřady jsou důležitější, než se může zdát

8. 2. 2023
Samice vážky černořitné - NF VEOLIA

Již šestým rokem pomáhá nadační fond Veolia rozšiřovat a udržovat cenné přírodní lokality v naší krajině, jako jsou například mokřady. V rámci svého programu „Vraťme vodu přírodě“ spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), který vykupuje, revitalizuje a dlouhodobě pečuje o tyto pozemky.

Na dosavadní výsledky programu jsme se zeptali ředitelky Nadačního fondu Venduly Valentové. Kolik prostředků jste již vynaložili?

Díky tomuto projektu bylo již zachráněno 15 hektarů (150 tis. m2 ) mokřadů  v celkem 17 lokalitách. Do konce roku 2022 jsme na jejich záchranu poskytli více než 5,3 milionu korun, z toho jen v roce 2022 to bylo 1,8 milionu korun. Náš nadační fond byl založen už v roce 2003 společností Veolia Česká republika a od svého vzniku rozdělil na podobné projekty, které pečují o prostředí i lidské komunity, víc než 250 milionů korun.

Proč zrovna mokřady?

Jistě také proto, že jsou úzce spjaty s hospodařením s vodou v krajině, tedy s naším oborem podnikání. Ale jsou mnohem důležitější, než se může zdát. Z hlediska biodiverzity patří k nejrozmanitějším ekosystémům na planetě, jsou přirozenou zásobárnou vody v krajině a umějí fantasticky vodu zadržovat. Například jeden čtvereční metr plochy mokřadu umí zadržet až 900 litrů vody. „Děkují“ nám určitě také žáby – konkrétně ohrožení skokani zelení a další druhy obojživelníků.

Sedmihorské mokřady. Unikátní projekt obnovy vodního režimu v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Na šesti hektarech mokřadů obnovili ochránci přírody 14 tůní, přerušili skoro sedm kilometrů melioračních trubek a zahradili 770 metrů odvodňovacích kanálů. Díky úpravám se zvýšil retenční potenciál při zadržování vody. Revitalizace měla smysl pro místní živočichy. Mladé zde poprvé vyvedli jeřábi popelaví, zahnízdila zde řada dalších druhů ptáků. Revitalizované území se nachází na 33 pozemcích 31 různých vlastníků. Část jich odkoupil ČSOP s podporou nadačního fondu, u zbývajících se podařilo dojednat souhlasy vlastníků s úpravami. V plánu je doplnit území mokřadů o návštěvnickou infrastrukturu včetně ptačí pozorovatelny.

Jak vlastně taková záchrana mokřadu probíhá?

Naší účastí, pomocí při výkupu cenných přírodních lokalit, to nezačíná ani nekončí. Český svaz ochránců přírody jako jedna z nejstarších podobných organizací u nás má členy po celé republice a mnoho z nich se věnuje dobrovolnictví, pomáhají i svým osobním dílem. Velkou roli hraje dobrá znalost místního prostředí, takže o existenci těchto lokalit a možnostech jejich záchrany se dozvědí obvykle jako první. Víme, že vody v krajině ubývá, pozemky se špatně obhospodařují, v důsledku nedokonalé legislativy se na nich dokonce stavějí i hypermarkety, velké plochy se betonují, asfaltují. ČSOP zajišťuje výkup zajímavých pozemků od jejich vlastníků, na což poskytujeme peníze. Zároveň se ochránci přírody zavazují, že získané území nikdy neprodají někomu dalšímu a že o ně budou trvale pečovat Projekt, který některá z organizací ČSOP přírody připraví, má při své realizaci také naši podporu. Stejně jako následná péče.

Je takových lokalit, které mohou zadržovat vodu v krajině, dostatek?

Mnohé již jsou nenávratně ztraceny jiným způsobem využívání. Ale ani těch, které se dají vykoupit a revitalizovat, příliš mnoho není, nebo, což je častější, je vlastníci pozemků prodat nechtějí. V některých případech se však dá využít ochoty vlastníků dát tyto pozemky do obhospodařování a trvalé péče ochranářů – i některé takové projekty jsme podpořili. Je to důležité, protože krajina už je natolik změněná, že i možnost částečně obnovit její vodní potenciál je užitečné. Někdy to ovšem ztroskotá i na tom, že vlastníky nelze ani dohledat, je jich větší množství, nedokážou se spojit nebo domluvit. Proto vstupujeme do projektu až ve chvíli, kdy mají ochranáři vybranou lokalitu, která z přírodovědného hlediska dává smysl, a její alespoň částečná obnova je přitom reálná. Je také již známá cena výkupu pozemku a náročnost jeho revitalizace.

Mokřadní lokalita zvaná Rybníky se nachází u Valašského Meziříčí a žije zde řada vzácných a ohrožených druhů živočichů. Jde například o obojživelníky, zjištěno bylo několik druhů skokanů, rosničky, ropuchy, kuňky a víc než dvacet druhů vážek. Právě vážky a žáby potřebují ke svému rozmnožování tůně. S podporou Nadačního fondu Veolia dochází k obnově čtyř již zcela zarostlých tůní a k výstavbě jedné nové. Mokřad se musí pravidelně kosit, nyní pomáhá s údržbou i pastva koní. Mokřad Rybníky slouží i ekologické výchově. Mohou ho navštívit i další zájemci.

 Co velkého chystáte v letošním roce?

V tuto chvíli máme již schválený výkup a revitalizaci dvou lokalit na Karvinsku. Jedna z lokalit leží přímo na východním okraji lutyňské zástavby. Jde o bývalou jámu po těžbě písku. Dosud je to enkláva „divočiny“ na pomezí značně zastavěného území a intenzivně zemědělsky využívaných pozemků, což by nejspíš vedlo také k zastavění tohoto přírodně cenného území. Plocha navržená k výkupu je dostatečně velká, aby dokázala ustát i případné rozšiřování zástavby v bezprostředním okolí. Dále jde o soubor pozemků v nivě řeky Olše tvořící téměř souvislou plochu rozdělenou pouze úzkým pásem protipovodňové hráze. Větší část plochy je porostlá dřevinami charakteru lužního lesa (s převahou topolů a vrb). Jde o významnou entomologickou lokalitu. Místo je ohroženo nevhodnou těžbou. V letošním roce bude také pokračovat projekt na levém břehu Blanice nedaleko centra Vlašimi. V letech 2019 a 2020 jsme přispívali na výkup zanedbaného pozemku o velikosti 1,2 ha, který dříve byl přirozenou mokřadní loukou, a letos by měla být provedena jeho revitalizace. A další zajímavý projekt nás čeká na území tzv. východočeské Sahary. V letech 2023–2027 by zde mělo být vybudováno dalších 15 tůní (každý rok tři tůně) nepravidelného tvaru s pozvolnými břehy. Realizací projektu bude podpořena stanovištní a druhová rozmanitost lokality. Vzniknou nové biotopy pro rozmnožování obojživelníků a vážek. Zároveň bude zvýšena retenční schopnost krajiny, čímž dojde ke zlepšení mikroklimatu lokality.

Text: Milena Geussová
Foto: NF Veolia