Zero waste

Zero waste je hnutí, které propaguje snahu co nejvíce eliminovat vlastní produkci odpadu. V zájmu cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje se příznivci zero waste snaží co nejefektivněji využít všechny zdroje, které se jim naskýtají. Ať už se jedná o opětovné použití nebo přetvoření. Tím omezí vlastní spotřebu obalových a jiných materiálů a tím i odpadu. Díky tomu kladou menší nároky na produkci nových materiálů a dalšího znečištění. Všechen odpad se potom zrecykluje či zkompostuje. Součástí zero waste životního stylu je tedy orientace na znovupoužitelné, organické materiály, a naopak vyhýbání se jednorázovým obalům a dalším takovým produktům. Dnes se již nabízí mnoho možností, jak se vyvarovat produkci odpadu. Jedním z nich jsou bezobalové

obchody, ve kterých je možné nakoupit rozmanité zboží do znovupoužitelných nebo vratných obalů.

Související pojmy: