Klimatická změna

Klima na planetě Zemi se měnilo a mění neustále. Pojmem klimatická změna dnes ale rozumíme dynamický a z historického hlediska neobyčejně rychlý proces proměny celosvětového klimatu způsobený aktivitou člověka. Její příčiny spočívají ve změně chemického složení atmosféry, kterou má na svědomí především spalování fosilních paliv a zvyšování koncentrace tzv. skleníkových plynů v čele s oxidem uhličitým (CO2).

K nastartování procesu došlo v období tzv. průmyslové revoluce v 19. století, k citelnému zrychlení negativních důsledků ovšem vedl rozmach globálního průmyslu, výrazné navýšení spotřeby energie, ale také nešetrné zásahy do ekosystémů (např. odlesňování) ve druhé polovině 20. století.

Nežádoucími průvodními jevy klimatické změny jsou průběžné zvyšování průměrných ročních teplot na planetě, odtávání ledovců či vyšší frekvence extrémních výkyvů počasí v porovnání s dlouhodobým průměrem.

Související pojmy: