Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE


Tato pravidla závazně stanovují základní podmínky jakékoliv soutěže, která bude vyhlášena na adrese
https://www.facebook.com/ecoista.cz/ (dále jen souhrnně „soutěž“). Detaily každé soutěže budou dále
upřesněny v příslušném příspěvku pořadatele (viz čl. 3 níže).


1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Veolia Česká republika, a.s. IČO: 49241214 se sídlem Na Florenci
2116/15, Nové Město, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2098 (dále jen „pořadatel“).


2. Technický partner soutěže
Technickým partnerem soutěže je společnost WMC Praha, a.s., IČO: 26509954, se sídlem Plynární
1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7532 (dále jen „technický partner“).


3. Místo konání a doba trvání soutěže
Soutěž probíhá od okamžiku vyhlášení soutěže na facebook profilu pořadatele, dostupného na adrese
https://www.facebook.com/ecoista.cz/ (dále jen „profil pořadatele“) do okamžiku uvedeného v
předmětném příspěvku pořadatele o vyhlášení soutěže uveřejněném na profilu pořadatele (dále jen
příspěvek pořadatele“.


4. Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se může účastnit jenom fyzická osoba, která má od okamžiku registrace do soutěže, a dále
nepřetržitě až do okamžiku vypořádání výher v soutěži aktivní autentický profil na sociální síti Facebook,
splňující podmínky sociální sítě Facebook (včetně věkové hranice), která dodrží veškerá pravidla soutěže
(dále jen „soutěžící“). Osoby mladší 15 let se mohou soutěže účastnit jen s předchozím souhlasem svého
zákonného zástupce, což se zavazují na výzvu pořadatele kdykoliv písemně doložit.


Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a/nebo
technickému partnerovi, jakož i osoby těmto osobám blízké.


5. Průběh soutěže
Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že na profil pořadatele vloží k aktuálnímu platnému příspěvku
pořadatele o vyhlášení soutěže svůj komentář splňující předmětné soutěžní zadání uvedené v daném
příspěvku pořadatele (dále jen „soutěžní komentář„). V případě výzvy pořadatele soutěže v daném
soutěžním příspěvku může být i vyžadováno, aby součástí soutěžního komentáře byla i fotografie či
soutěžní dílo vytvořené soutěžícím atp.


Soutěžící se může účastnit soutěže a vyhrát pouze jednou.

Přidáním soutěžního komentáře potvrzuje soutěžící znalost a souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se
tato pravidla bezvýhradně dodržovat a zároveň potvrzuje, že splňuje podmínky pro zapojení do soutěže.
Zájemce je zařazen do soutěže, a stává se soutěžícím, okamžikem úspěšného nahrání soutěžního
komentáře splňujícího veškeré podmínky soutěže na sociální síti Facebook.


Soutěžní komentáře zveřejněné po uplynutí doby trvání soutěže, soutěžní komentáře zveřejněné jinak než
formou požadovanou těmito pravidly nebo soutěžní komentáře, které svým obsahem neodpovídají
pravidlům soutěže, či dobrým mravům, pravidlům sociální sítě Facebook, či jsou jinak v rozporu s právními
předpisy, nebudou do soutěže zařazeny.


Účastník se zveřejněním soutěžního komentáře na sociální síti Facebook zavazuje kdykoliv na základě
předchozí žádosti pořadatele prokázat: písemným čestným prohlášením, že soutěžní komentář jím
zařazený do soutěže pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jeho
užití všemi způsoby v neomezeném rozsahu; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob
zachycených v soutěžním komentáři účastníkem zařazeným do soutěže, že souhlasí se zachycením své
osoby v tomto soutěžním komentáři, se zařazením soutěžního komentáře do této soutěže a že souhlasí se
zveřejněním soutěžního komentáře v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. V případě,
že soutěžící toto nesplní, je pořadatel oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní komentář bez náhrady s
konečnou platností vyřadit ze soutěže.


6. Vyhodnocení soutěže
Počet výherců v soutěži bude upřesněn v příslušném příspěvku pořadatele. Každý výherce bude vybrán
dle soutěžní mechaniky a dalších podrobností uvedených v předmětném příspěvku pořadatele (zpravidla
půjde o náhodný výběr výherce formou losování nebo o výběr nejlepšího soutěžního komentáře dle
parametrů uvedených v příspěvku pořadatele).


Výherce bude následně informován o výhře prostřednictvím soukromé zprávy v rámci sociální sítě
Facebook, případně také prostřednictvím veřejného komentáře zveřejněného profilem pořadatele.


Podmínkou pro obdržení výhry je, aby výherce zaslal soukromou zprávu v rámci sociální sítě Facebook
adresovanou profilu pořadatele obsahující jméno, příjmení a adresu pro doručování na území České
republiky (dále jen „zpráva s adresou“), a to nejpozději do 72 hodin od vyhlášení výsledků. Pokud tak včas
a řádně neučiní, výhra danému výherci nenáleží a ztrácí tak nárok na výhru.


Výhra bude zaslána prostřednictvím poskytovatele zásilkových služeb na doručovací adresu stanovenou
výhercem na území České republiky, nedohodnou-li se výherce a pořadatel jinak.


Dotazy k soutěži lze zasílat soukromou zprávou adresovanou profilu pořadatele.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb, či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do
soutěže.


7. Výhra v soutěži
Výherce získá výhru, která je specifikovaná v soutěžním příspěvku pořadatele.


Výherce může být požádán o svolení s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových
a zvukových záznamů jeho osoby při osobním přebírání výhry.


8. Ochrana osobních údajů
Soutěžící účastí v soutěži bere na vědomí, že za účelem jeho účasti v soutěži, realizace soutěže,
vyhodnocení soutěže a zaslání výher budou zpracovávány osobní údaje soutěžícího v rozsahu vyžádaném
účastí v soutěži (zejména jméno, příjmení, případně přezdívka na sociální síti a profilová fotografie; v
případě výherce případně i adresa pro doručování), a to po dobu trvání soutěže. Pokud se účastník soutěže
stane výhercem, budou jeho osobní údaje dle přechozí věty zpracovávány v čase nezbytně nutném pro
předání výhry a dále po dobu nutnou pro splnění příslušných zákonných povinností např. zdanění výhry.


Zákonným důvodem pro toto zpracování osobních údajů soutěžícího a výherce je oprávněný zájem
pořadatele a technického partnera na pořádání soutěže a předání výhry. Po ukončení soutěže a odeslání
výher budou veškeré osobní údaje zlikvidovány s výjimkou osobních údajů výherců nutných pro splnění
příslušných zákonných povinností např. zdanění výhry a dále pro případné zpracování, tak jak je uvedeno
níže.


Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas s tím, že je pořadatel a technický partner v souvislosti s předáním
výhry, pokud se soutěžící stane výhercem, oprávněn ke zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu
jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech
a na produktech pořadatele, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů.


Správcem osobních údajů je pořadatel, tj. společnost Veolia Česká republika, a.s. IČO: 49241214 se sídlem
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha, který bude zpracovávat osobní údaje prostřednictvím
technického partnera. Zpracování osobních údajů mohou provádět i další zpracovatelé, zejména
poskytovatelé zpracovatelských programů, služeb a aplikací. V případě, že se soutěžící stane výhercem,
jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa pro doručování) mohou být předány a zpracovávány třetími
osobami, zajišťujícími technickou stránku soutěže (např. provozovatelé poštovních služeb, pokud zajišťují
zaslání výhry).


U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas
soutěžící kdykoliv odvolat. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po
omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu
dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele,déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.


Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů prováděného do doby odvolání
souhlasu se zpracováním.


Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.


Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy zakotvená nařízením Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. zejména bere na vědomí, že:
– poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní,
– má právo na informace o zpracovávání osobních údajů,
– má právo na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům,
– má právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů (právo být
zapomenut),
– právo na přenositelnost údajů svých osobních údajů, včetně profilování
– má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů.


S výše uvedenými požadavky se soutěžící může obrátit na pořadatele a/nebo technického partnera
soutěže na adrese.: Plynární 1617/10, 170 00 Praha. V případě podezření z porušení svých práv má
soutěžící právo obrátit se na pořadatele, technického partnera nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních
údajů na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz.


9. Autorská práva
Nahráním soutěžního komentáře do soutěže (tzn. na sociální síť Facebook) soutěžící uděluje pořadateli
nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn soutěžní komentář využívat ke všem
způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální stránce pořadatele v síti Facebook a v dalších
komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele
ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje
neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora.


Pořadatel není povinen tuto svou licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní komentáře pro své potřeby
v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další
nakládání se soutěžním komentářem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla
apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním
soutěžního komentáře do soutěže. Pořadatel je oprávněn poskytnout sublicenci a dále tuto licenci
postoupit třetím osobám, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící, účastí v soutěži a
nahráním soutěžního komentáře do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora
soutěžního komentáře uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím
skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této
souvislosti pořadateli nebo třetí osobě a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit.
Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vzniklapořadateli anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění
či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit. Účastník
soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního komentáře a
udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních
předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních
předpisů.


Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní komentář je jeho původním výtvorem,
tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím
soutěžního komentáře dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např.
práva osob zmíněných v soutěžním komentáři (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných
známek uvedených v soutěžních komentářích, atd. Veškeré nutné souhlasy související s nahráním
soutěžního komentáře do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní
odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména
autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen
pořadateli uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních podmínek v těchto
pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.


10. Závěrečná ustanovení
Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění než jaké jim bude
poskytnuto. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou
obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele
nebude možné slíbenou výhru obstarat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.


Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry náleží pořadateli. Pořadatel ani
technický partner neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou či
jinak.


Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost
technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi
elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození
a škody na počítačovém vybavení soutěžícího a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži či se stahováním
materiálů v rámci této soutěže, pořadatel ani technický partner neodpovídá.


Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce momentem předání výhry výherci. Výhru nelze reklamovat
O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů)
rozhoduje výhradně pořadatel.


Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž
odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající
se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu oznámí stejnýmzpůsobem, jakým byla soutěž vyhlášena. Právo pořadatele ukončit soutěž se týká především (nikoli však
výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu
zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných
technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a
normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů
viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou
mimo kontrolu pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh
soutěže.


Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit
a rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících
ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody,
která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu či rizika,
která by soutěžícímu vznikla v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.


Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporovaná nebo spravovaná společností Meta Platforms
Ireland Limited nebo Meta Platforms, Inc. či jakkoliv přidružena k elektronické sociální síti Facebook.
Soutěžící jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli a technickému partnerovi soutěže,
a nikoliv sociální síti Facebook.


Účastník soutěže zároveň bere na vědomí a v plném rozsahu akceptuje, že elektronická sociální síť
Facebook není zodpovědná za realizaci ani organizaci soutěže. Jakékoliv dotazy, poznámky nebo podněty
související se soutěží musí být adresovány pořadateli, příp. technickému partnerovi soutěže, nikoli
elektronické sociální síti Facebook. Zapojením do soutěže berou zájemci na vědomí, že jim z tohoto titulu
nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě Facebook, resp. že
vlastník, provozovatel i správce sociální sítě Facebook jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně
osvobozeni.


V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech
anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto
úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných
materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.


Pokud výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit pořadateli svůj daňový domicil do 5 dnů od
potvrzení výhry v soutěži. Pokud tak neučiní, pořadatel srazí a odvede daň 15% z výhry (v případě, že není
od daně osvobozena) v České republice.


V případě jakékoliv pochybnosti o splnění podmínek soutěže, leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost a
prokázat splnění podmínek výlučně na daném účastníkovi.


Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 4.10.2022.